නව වසරට ආශිර්වාද පතා මස්කෙලිය සමන් දේවාලයේ විශේෂ පුජාවක්

Print


ලැබුවා වු 2019 නව වසරට අශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමින් මස්කෙලිය සමන් දේවාලයේ  අද (01) උදැසන සිට විශේෂ ආශිර්වාද පුජාවන් පැවැත් විණි.
එම ආශිර්වාද පුජාවන්වලට සහභාගි  විම සදහා මස්කෙලිය සමන් දේවාලයට විශාල බැතිමතුන් පිරිසක් පැමිණ සිටියහ.
රංජිත් රාජපක්ෂ - හැටන්